Contact Us

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

Postal Address:
63 ”Aleksandar Malinov” boulevard
1712 Sofia, Bulgaria
Telephone: + 359 2 974 10 00
Mobile: +359 888671567
Fax: + 359 2 974 44 50
E-mail: info@sphospital.com
E-mail: sphospital@abv.bg